[Mattricks] Tổng hợp điểm mới 11 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Thu vien phap luat dvkh at thuvienphapluat.vn
Mon Jul 20 03:44:03 CEST 2015


[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=09hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiZzYU]THƯ
VIỆN PHÁP LUẬT

17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
 Điện thoại: (08) 3930 3279

Sau đây là Tổng hợp điểm mới 11 Luật vừa
được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa
XIII.

STT

Luật

Bài viết về điểm mới

01

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=I0hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMEp2TFcxaGVTMW9ZVzVvTFdOb2FXNW9MMHgxWVhRdFRXRjBMWFJ5WVc0dGRHOHRjWFZ2WXkxV2FXVjBMVTVoYlMweU1ERTFMVEk0TWpNM09DNWhjM0YU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09USXlMM0YxZVdWdUxYWmhMWFJ5WVdOb0xXNW9hV1Z0TFdOMVlTMXRZWFF0ZEhKaGJpMTBieTF4ZFc5akxYWnBaWFF0Ym1GdAYU]

02

Luật tổ chức Chính phủ 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMEp2TFcxaGVTMW9ZVzVvTFdOb2FXNW9MMHgxWVhRdGRHOHRZMmgxWXkxRGFHbHVhQzF3YUhVdE1qQXhOUzB5T0RJek56a3VZWE53ZUE9PQYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09URTJMMlJoTFdOaGNDMXVhR0YwTFd4MVlYUXRkRzh0WTJoMVl5MWphR2x1YUMxd2FIVXRNakF4TlE9PQYU]

03

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=0=hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMEp2TFcxaGVTMW9ZVzVvTFdOb2FXNW9MMHgxWVhRdGRHOHRZMmgxWXkxamFHbHVhQzF4ZFhsbGJpMWthV0V0Y0doMWIyNW5MVEl3TVRVdE1qZ3lNemd3TG1GemNIZzYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09USXdMMlJoTFdOdkxXeDFZWFF0ZEc4dFkyaDFZeTFqYUdsdWFDMXhkWGxsYmkxa2FXRXRjR2gxYjI1bgYU]

04

Luật nghĩa vụ quân sự 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=0=hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMHhwYm1ndGRuVmpMV3RvWVdNdlRIVmhkQzF1WjJocFlTMTJkUzF4ZFdGdUxYTjFMVEl3TVRVdE1qZ3lNemd6TG1GemNIZzYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=0=hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09URTBMMnRsYnkxa1lXa3RkSFZ2YVMxbmIya3RibWhoY0MxdVozVXRaRzlwTFhadmFTMXphVzVvTFhacFpXNDYU]

05

Luật thú y 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMVJvWlMxMGFHRnZMVmt0ZEdVdlRIVmhkQzEwYUhVdGVTMHlNREUxTFRJNE1qTTROQzVoYzNCNAYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=g9hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09URTFMM0JvWVdrdFpHOXBMWGgxTFc1b1lXNHRaR0Z2TFhadmFTMWphRzYU]

06

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMEp2TFcxaGVTMW9ZVzVvTFdOb2FXNW9MMHgxWVhRdFltRnVMV2hoYm1ndGRtRnVMV0poYmkxeGRYa3RjR2hoYlMxd2FHRndMV3gxWVhRdE1qQXhOUzB5T0RJek9ESXVZWE53ZUE9PQYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=UyhSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09URTVMMmhoYm1jdGJHOWhkQzEyWVc0dFltRnVMWEJvWVhBdGNYVjVMWE5sTFdobGRDMW9hV1YxTFd4MVl5MTBkUzB3TVMwd055MHlNREYU]

07

Luật Kiểm toán nhà nước 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMHRsTFhSdllXNHRTMmxsYlMxMGIyRnVMMHgxWVhRdGEybGxiUzEwYjJGdUxXNW9ZUzF1ZFc5akxUSXdNVFV0TWpneU16Z3hMbUZ6Y0hnPQYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09URTNMMjV2YVMxa2RXNW5MV04xWVMxb2IyRjBMV1J2Ym1jdGEybGxiUzEwYjJGdUxXNW9ZUzF1ZFc5agYU]

08

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải
đảo 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=09hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMVJoYVMxdVozVjVaVzR0VFc5cExYUnlkVzl1Wnk5TWRXRjBMWFJoYVMxdVozVjVaVzR0Ylc5cExYUnlkVzl1WnkxaWFXVnVMWFpoTFdoaGFTMWtZVzh0TWpBeE5TMHlPREl6TnpVdVlYTndlQTYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09USXhMMlJoTFdOaGNDMXVhR0YwTFd4MVlYUXRkR0ZwTFc1bmRYbGxiaTF0YjJrdGRISjFiMjVuTFdKcFpXNHRkbUV0YUdGcExXUmhieTB5TURFMQYU]

09

Luật ngân sách nhà nước 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMVJoYVMxamFHbHVhQzF1YUdFdGJuVnZZeTlNZFdGMExXNW5ZVzR0YzJGamFDMXVhR0V0Ym5Wdll5MHlNREUxTFRJNE1UYzJNaTVoYzNCNAYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09EYzJMMk52Ym1jdFpHOXVaeTF6WlMxbmFXRnRMWE5oZEMxdVoyRnVMWE5oWTJndGJtaGhMVzUxYjJNPQYU]

10

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMHhoYnkxa2IyNW5MVlJwWlc0dGJIVnZibWN2VEhWaGRDMWhiaTEwYjJGdUxYWmxMWE5wYm1ndGJHRnZMV1J2Ym1jdE1qQXhOUzB5T0RFNU5qRXVZWE53ZUE9PQYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09Ea3hMMlJwWlhVdGEybGxiaTFvZFc5dVp5MWphR1V0Wkc4dGRHRnBMVzVoYmkxc1lXOHRaRzl1Wnc9PQYU]

11

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân 2015
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkyWVc0dFltRnVMMEp2TFcxaGVTMW9ZVzVvTFdOb2FXNW9MMHgxWVhRdFFtRjFMV04xTFdSaGFTMWlhV1YxTFZGMWIyTXRhRzlwTFhaaExXUmhhUzFpYVdWMUxVaHZhUzFrYjI1bkxXNW9ZVzR0WkdGdUxUSXdNVFV0TWpneU16YzJMbUZ6Y0hnPQYU]

Xem chi tiết tại đây
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re===hSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTkwYVc1MGRXTXZkbTR2ZEdodmJtY3RZbUZ2TFhaaGJpMWlZVzR0Ylc5cEwyVnRZV2xzTHpFd09URTRMMlJoTFdOaGNDMXVhR0YwTFd4MVlYUXRZbUYxTFdOMUxXUmhhUzFpYVdWMUxYRm9MWFpoTFdoa2JtUXRNakF4TlE9PQYU]

Đăng ký thành viên TẠI ĐÂY
[http://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?sp=2533917&tl=146&re=ZshSMGNEb3ZMM1JvZFhacFpXNXdhR0Z3YkhWaGRDNTJiaTl3WVdkbEwyUmhibWRyZVM1aGMzQjRQM04wWlhBOU1pWmhiWEE3ZEhsd1pUMW1jbVYU]
để nhận được những thông tin pháp luật mới
một cách nhanh chóng và tra cứu văn bản
pháp luật hoàn toàn miễn phí.

 Giấy chứng nhận bản quyền số : 1802/2006/QTG, thuộc THƯ
VIỆN PHÁP LUẬT
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20150719/e0ed9a7f/attachment.html>


More information about the Mattricks mailing list