[Mattricks] Nâng cấp tốc độ gửi mail cho hệ thống MailRavo

MailRavo thang.vo at mailravo.com
Sun Oct 5 09:54:08 CEST 2014


Khách hàng mà bạn đã gửi email, họ không thể đọc được
email này.
Vui lòng xem ở đây:
http://cp.dmsnext.com/display.php?M=2526360&C=723840440d1d8d5a72331455c7cb9d0b&S=26&L=10&N=19


 Để dừng nhận email
này:http://cp.dmsnext.com/unsubscribe.php?M=2526360&C=723840440d1d8d5a72331455c7cb9d0b&L=10&N=26
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20141005/b09fdf50/attachment.html>


More information about the Mattricks mailing list