[Mattricks] Website xem tin tuc nhanh nhat hien nay

Vina Netsoft Co., Ltd. noreply at vns.net.vn
Sun Jan 11 03:46:31 CET 2009


 <http://www.vnns.vn>   <http://vnns.vn/mkt/baner-top.gif> 	
C?P NH?T TIN T?C T?NG H?P H?NG GI? TRONG NGÀY
T?C Ð? TRUY C?P WEBSITE NHANH NH?T HI?N NAY	  	 

 <http://vnns.vn/frm_News.aspx> 	  	 
T?t c? có trong m?t website. Các tin t?c xã h?i, pháp lu?t, kinh doanh, th?
thao, xe hoi, khoa h?c, gi?i trí, công ngh? thông tin,..... Ðu?c c?p nh?t
h?ng ngày, h?ng gi?.

T?c d? truy c?p website du?c t?i uu hóa, b?n không còn c?m th?y khó ch?u vì
ch? d?i nhu khi truy c?p vào các website khác.

B?n không còn m?t th?i gian và công s?c truy c?p vào nhi?u Website tìm ki?m
thông tin trong các linh v?c b?n quan tâm. Th?t don gi?n ch? c?n truy c?p
vào website <http://vnns.vn/Default.aspx>  c?a chúng tôi, b?n s? nhanh chóng
tìm ki?m du?c nhi?u thông tin t?ng h?p trong nhi?u linh v?c.

V?i m?c dích xây d?ng m?t website t?ng h?p các thông tin trong nhi?u linh
v?c khác nhau, chúng tôi tin r?ng nó s? giúp ích và tr? thành m?t ph?n không
th? thi?u trong công vi?c cung nhu cu?c s?ng h?ng ngày c?a b?n.

R?t l?y làm vinh d? m?i b?n ghé tham website <http://vnns.vn/Default.aspx>
c?a chúng tôi. R?t mong nh?n du?c s? quan tâm và góp ý c?a b?n.

Thân chào và chúc m?t ngày thành công.

 	  <http://vnns.vn/Default.aspx> 	  	 
	
 	 
 <http://www.vnns.vn>  <http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>
<http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>  <http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>
<http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>  <http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>
<http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>  <http://www.vnns.vn/frm_News.aspx#>


B?n quy?n thu?c v? Công Ty TNHH ph?n m?m m?ng Vina
Email: info at vnns.vn - Website: www.vnns.vn
Copyright 2008 vnns.vn. All rights reserved

Th?t l?y làm ti?c n?u email này làm phi?n t?i b?n. VNNS s? d?ng l?i ngay
vi?c g?i các email thông báo k? ti?p, n?u b?n click vào
<http://vnns.vn/frm_news.aspx?Email=mattricks@lists.lysator.liu.seab!cdfnynp
5vgi1xu> dây. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/attachments/20090111/44c9b894/attachment.html>


More information about the Mattricks mailing list